Projekt

 

DOMOVÁCKY INTEGRAČNÝ SYSTÉM

(DIS)

 

DIS je komplex systémových aktivít - tréningových, poradenských a motivačných programov pre  mladistvých v zariadeniach s nariadenou ústavnou výchovou (ZNUV) a odchovancov z týchto zariadení, konkrétne a špecificky zameraných na identifikované najčastejšie a najfrekventovanejšie problémy vedúce k neschopnosti stať sa samostatným a plnohodnotným pracujúcim a integrovanou osobnosťou vo svete práce. Je to program vysoko špecifický pre cieľovú skupinu vytvorený  z identifikovaných  najrizikovejších oblastí zabraňujúcich efektívnemu včleneniu do sveta práce. Projekt DIS sa bude aplikovať vo všetkých zariadeniach, kde sa nachádza cieľová skupina preventívne a v integračnom centre cielene. Úlohou projektu DIS je zabezpečiť plynulé začlenenie znevýhodnenej skupiny na trhu práce, čo je základný predpoklad jej začlenenia sa do riadneho občianskeho života.

 

 

Cieľ projektu

 

Hlavným cieľom je v súlade s dokumentmi MPSVR SR, 27. Valným zhromaždením OSN o deťoch, Koncepciou sociálno-právnej ochrany a náhradnej výchovy, Koncepciu prevencie sociálno-patologických javov a resocializácie detí vytvorenie DIS a zriadenie Integračného centra s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého cieľom bude implementovať systémové zmeny v posilnení adekvátnej sociálno-psychologickej prípravy chovancov a odchovancov detských domovov, reedukačných detských domovov, ZŠI, OUI. Inovatívne riešenia budú  zamerané na intervenciu do samostatného života odchovancov rôznych typov ZNÚV a výrazne lepšiu integráciu do sveta práce, s cieľom zníženia úrovne dlhodobej nezamestnanosti u tejto  významne znevýhodnenej skupiny mladých ľudí.

 

Čiastkové ciele:

1.    Zriadenie Pilotného integračného centra pre  chovancov a odchovancov zo ZNÚV. Jeho cieľom bude individuálna a skupinová práca s klientmi vo forme podpory, prevencie a včasnej diagnostiky a odstraňovania problémov vznikajúcich z dlhodobej deprivácie a nefunkčnosti rodinného prostredia - podpora a diagnostikovanie dysfunkčných a nefunkčných kapacít u skupiny znevýhodnených mladých ľudí s cieľom podpory vysoko talentovaných jednotlivcov (žiadna organizácia sa nezaoberá vyhľadávaním a podporou vysoko talentovaných detí zo ZNÚV).

 

2.    Výskum a predvýskum v oblasti tvorby a overovania diagnostickej batérie na identifikáciu najčastejších a najfrekventovanejších problémov, vedúcich k neschopnosti odchovancov integrovať sa do sveta práce s využitím osobných kariet chovancov na štatistické vyhodnocovanie a vytvorenie databázy chovancov.

 

3.    Vytvorenie projektu DIS - tréningových, poradenských a motivačných programov pre mladistvých v ZNUV, konkrétne a špecificky zameraných na identifikované najčastejšie a najfrekventovanejšie problémy vedúce k neschopnosti stať sa samostatným a plnohodnotným pracujúcim a integrovanou osobnosťou vo svete práce.

 

4.    Preventívne stratégie Integračného centra zacielené na prevenciu dlhodobej nezamestnanosti špecificky a nešpecificky na potlačenie sociálno - patologických javov a podporu zdravého životného štýlu.

 

5.    Tvorba inštitucionalizovaného dištančného vzdelávania pre odborníkov (psychológovia, sociálni pracovníci, vychovávatelia v ZNÚV ), ktorí  budú aplikovať programy v bode 3. Zároveň projektom sledujeme nepriame posilnenie kapacít MVO pracujúcich v tejto oblasti, vytvorenie partnerstiev a výmenu informácií.

 

6.    Zriadenie personálnej agentúry a agentúry podporovaného zamestnávania zameranej na tvorbu rekvalifikačných programov pre nezamestnaných odchovancov zo ZNÚV a ich následné umiestnenie do pracovného procesu s dôrazom na potreby trhu práce a neustálym monitorovaním ich úspešnosti a pripomienkovanie legislatívnych noriem dotýkajúcich sa CS.

 

Eliminovanie alebo odstraňovanie predsudkov, bariér a iných foriem diskriminácie v oblasti zamestnávania cieľovej skupiny v radoch

zamestnávateľov a širokej verejnosti šírením osvety prostredníctvom médí a realizáciou tvorivých dielní a workšopov. Zamestnávatelia budú priamo zainteresovaní na osobnom poznávaní a komunikácii s cieľovou skupinou bez sprostredkovania sociálneho pracovníka alebo psychológa.

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale