O projekte DIS

 

Združenie ALEXU bolo úspešné pri hodnotení projektov v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL

 

Pilotný projekt Domovácky integračný systém financovaný z Iniciatívy spoločenstva EQUAL a štátneho rozpočtu má pripraviť chovancov i odchovancov zo Zariadení s nariadenou ústavnou výchovou samostatne sa integrovať na trhu práce.

 

Nitrianske ALEXU - združenie na pomoc deťom a prírode bolo úspešné pri hodnotení projektov predložených v rámci výzvy Iniciatívy spoločenstva EQUAL. Cieľom pilotného a na Slovensku unikátneho projektu s názvom „Vytvorenie Domováckeho integračného systému a integračného centra, ako prostriedku umiestňovania znevýhodnených skupín na trhu práce a nástroja v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnostiam na trhu práce“ (ďalej DIS) je pripraviť chovancov i odchovancov zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (ZNÚV) samostatne sa integrovať na trh práce prostredníctvom aplikácie DIS a využitím služieb integračného centra. Projekt sa začne realizovať ihneď po podpise zmluvy a predpokladané ukončenie je plánované na 31.12.2006.

 

Cieľovou skupinou, ktorá bude prijímať prospech z projektu sú všetci odchovanci zo ZNÚV, jedinci bez rodičov, alebo odobratí z nefunkčných rodín, ktorí majú záujem nájsť si prácu a zaradiť sa do spoločnosti. Rovnako bude mať projekt priamy dosah na celú spoločnosť, ktorá súcití s touto sociálne ohrozenou skupinou, ale sama sa nevie otvoriť voči nej a odstrániť predsudky ako aj iné formy diskriminácie.

 

Domovácky integračný systém (DIS) je komplex systémových aktivít - tréningových, poradenských a motivačných programov pre mladistvých v ZNÚV a odchovancov z týchto zariadení, konkrétne a špecificky zameraných na identifikovanie najčastejších a najfrekventovanejších problémov vedúcich k neschopnosti stať sa samostatnou a plnohodnotnou a integrovanou osobou na trhu práce. Je to program vysoko špecifický, určený pre cieľovú skupinu, vytvorený z identifikovaných najrizikovejších oblastí zabraňujúcich efektívnemu včleneniu sa do spoločnosti. DIS sa bude preventívne aplikovať vo všetkých zariadeniach kde sa nachádza cieľová skupina a cielene v integračnom centre. Úlohou DIS je zabezpečiť plynulé začlenenie znevýhodnenej skupiny na trh práce, čo je základný predpoklad začlenenia sa do riadneho občianskeho života.

 

V projekte je vytvorené silné zázemie partnerov. Rozvojové partnerstvo, ktoré vzniká na základe Dohôd o rozvojom partnerstve bude tvorené ALEXU - združením na pomoc deťom a prírode, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Katedrou psychologických vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zahraničnou spolupracujúcou organizáciou Občanské sdružení Pod křídly, Valašské Meziříčí.

 

ALEXU- združenie na pomoc deťom a prírode, Nitra

Vzniklo v roku 1999 s cieľom vybudovať Centrum pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Občianske združenie Alexu už niekoľko rokov pracuje v týchto činnostiach: hľadanie pracovných príležitostí a ubytovania pre odchovancov zo ZNÚV, organizovanie benefičných akcií (kultúrno – spoločenských a športových), domáce a medzinárodné tábory dobrovoľnej práce, rekonštrukcia kaštieľa v Lukáčovciach

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Na základe Akčného plánu zamestnanosti je viazaný k podpore tretieho sektora, ktorý realizuje vo vlastnej réžii podpory aktívnej politiky na trhu práce. Preto ako partner poskytne expertov - konzultantov a informácie (štatistické údaje a odborné konzultácie) k úspešnému zavŕšeniu projektu. Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov získaných pre vytvorenie databázy chovancov a odchovancov zo ZNÚV bude táto v správe MPSVaR SR.

 

Katedra psychologických vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

UKF v Nitre disponuje veľkým odborným potenciálom pre realizáciu tohto projektu najmä po stránke predvýskumu, diagnostiky, výskumu a vytvorenia metodiky DIS.  Preto ako partner poskytne expertov - konzultantov a informácie (štatistické údaje, zahraničné partnerstvá a odborné konzultácie) k úšnej realizácii projektu.

 

Občanské sdružení Pod křídly, Valašské Meziříčí

Zahraničná spolupracujúca organizácia, ktorá v Čeaskej republike  prevádzkuje zariadenia známe pod názvom „Domy na půl cesty“ a podporné integračné aktivity. OZ Pod křídly prinesie rozvojovému partnerstvu informácie, skúsenosti, know-how a poradenstvo pri riešení prípadných problémov súvisiacich s realizáciou projektu.

 

Ing. Vladimír Volák

člen výkonného výboru Alexu

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale