Domovácky integračný systém (DIS)

 

Domovácky integračný systém (DIS)

Projekt "Vytvorenie DOMOVÁCKEHO INTEGRAČNÉHO SYSTÉMU a pilotného integračného centra, ako prostriedku umiestňovania znevýhodnených skupín na trhu práce a nástroja v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnostiam na trhu práce" (ďalej DIS).

DIS je komplex systémových aktivít - tréningových, poradenských a motivačných programov pre mladistvých v zariadeniach s nariadenou ústavnou výchovou (ďalej ZNUV) a odchovancov týchto zariadení, konkrétne a špecificky zameraných na identifikované najčastejšie a najfrekventovanejšie problémy vedúce k neschopnosti stať sa samostatným a plnohodnotným pracujúcim a integrovanou osobnosťou vo svete práce. Je to program vysoko špecifický pre cieľovú skupinu vytvorený z identifikovaných najrizikovejších oblastí zabraňujúcich efektívnemu včleneniu do sveta práce. Projekt DIS sa bude aplikovať vo všetkých zariadeniach, kde sa nachádza cieľová skupina preventívne a v integračnom centre cielene. Úlohou projektu DIS je zabezpečiť plynulé začlenenie znevýhodnenej skupiny na trhu práce, čo je základný predpoklad začlenenia sa do riadneho občianskeho života.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU DIS

Hlavným cieľom je v súlade s dokumentmi MPSVR SR, 27. Valným zhromaždením OSN o deťoch, Koncepciou sociálno-právnej ochrany a náhradnej výchovy, Koncepciu prevencie sociálno-patologických javov a resocializácie detí vytvorenie DIS a zriadenie Integračného centra s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého cieľom bude implementovať systémové zmeny v posilnení adekvátnej sociálno-psychologickej prípravy chovancov a odchovancov detských domovov, reedukačných detských domovov, ZŠI, OUI. Inovatívne riešenia budú zamerané na intervenciu do samostatného života odchovancov rôznych typov ZNUV a výrazne lepšiu integráciu do sveta práce, s cieľom zníženia úrovne dlhodobej nezamestnanosti u tejto významne znevýhodnenej skupiny mladých ľudí (hlavne rómskej minority). Inak povedané: Pripraviť chovancov i odchovancov samostatne sa integrovať a nie neustále vytvárať prostredie pre ich pozitívnu diskrimináciu. 

 

 

realizacny-tim-dis
teti
vyskum-ded-pecenady
   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale