Rok 2002

 

V Ý R O Č N Á  S P R Á V A 

rok 2002


 

ALEXU združenie na pomoc deťom a prírode (ďalej len združenie) je nezisková organizácia, ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 14. júna 1999, podľa zákona č. 83 z roku 1990 Zb. Dôvodom vzniku združenia bol pilotný projekt Centrum pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Sídlo organizácie: Na Hôrke 22 v Nitre, adresa pre korešpondenciu: Piaristická 2, 949 24  Nitra. Tel.: 037/ 6542 491.

 

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA JE ZAMERANÁ NA TIETO OBLASTI:

-          sociálna (podpora profesionálnych a náhradných rodín)

-          environmentálna (ochrana a tvorba životného prostredia)

-          záchrana historických objektov a kultúrnych pamiatok

-          propagácia dobrovoľníctva a filantropie

 

Cieľom činnosti združenia je vybudovať CENTRUM POMOCI DEŤOM (CPD) v kaštieli v Lukáčovciach. Pre tento účel je potrebná jeho rekonštrukcia. V CPD vznikne Detské centrum rodinného typu pre deti z detských domovov, deti, o ktoré sa rodičia nechcú starať a deti ktoré stratili rodičov. V projekte ide aj o ekológiu a záchranu historického objektu (kultúrnej pamiatky).

 

ČINNOSŤ V KALENDÁRNOM ROKU 2002

Kaštieľ

-          v mesiaci apríli pokračovali rekonštrukčné práce na sanácii stropov a krovu hlavného traktu kaštieľa

-          v júli 2002 sme organizovali v spolupráci so združením INEX Slovakia II. ročník EURO workcampu, na ktorom sa zúčastnili študenti zo Španielska, Švajčiarska, USA, Francúzska, Belgicka, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Účastníci letného tábora sa podieľali na výstavbe premostenia priekopy a mnohí  z nich prejavili záujem o účasť na letnom tábore aj v roku 2003

-          koncom augusta 2002 absolvovali letnú brigádu bratislavskí stredoškoláci v počte 50 študentov  

Benefičné podujatia

V roku 2002 sme organizovali šesť benefičných podujatí:

-   marec 2002       - Sviatok sv. Patrika, kaštieľ Lukáčovce

-   apríl 2002          - Alexu Cup 2002 Nitra

-   máj 2002           - Basketbal deťom Bratislava

-   jún 2002           - Hviezdy deťom Bratislava

-   júl 2002           - Hviezdy deťom Piešťany

-   december 2002 - Vianočný koncert Nitra

Výťažok z podujatí bol venovaný na rekonštrukciu kaštieľa.

Sociálna oblasť

V sociálnej oblasti pokračovala spolupráca s detským domovom Kolíňany a Žitavce:

na projekte „Letné Alexu kráľovstvo“ – júl 2002. Tri letné popoludnia v mestskom parku v Nitre, plné hier a detských súťaží. V tomto projekte šlo o prirodzenú integráciu detí z detských domovov s deťmi ktoré vyrastajú v rodinnom prostredí. V budúcnosti sa touto problematikou bude zaoberať Integračné centrum (súčasť Vzdelávacieho centra) počas integračných táborov zážitkového charakteru.

Štátna sféra

Aj v roku 2002 pokračovala spolupráca s NÚP prostredníctvom VPP. Na VPP sme v priebehu roka zamestnali 14 dlhodobo nezamestnaných.

 

ČLENENIE A STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

CENTRUM POMOCI DEŤOM V KAŠTIELI V LUKÁČOVCIACH

·   Centrum pomoci deťom

·   Centrum remesiel

·   Enviro centrum

·   Alexu klub

·   Benefičné podujatia

 

I.  CENTRUM POMOCI DEŤOM

Dieťa svojim narodením na svet má právo na výchovu a výživu, má právo na to, aby sa mu zabezpečili vhodné podmienky potrebné pre život, aby vyrastalo a rozvíjalo sa v zdraví.

Adresátmi nášho projektu sú:

-          deti z detských domovov;

-          deti, ktorých rodičia žijú asociálnym spôsobom života (alkohol, drogy, trestná činnosť a pod.) a preto nemôžu vychovávať vlastné deti;

-          deti rodičov, ktorí zlyhávajú v starostlivosti o deti z dôvodu, že nezažili láskyplný vzťah a nie sú ho schopní ani vytvoriť;

-          deti, ktorých rodičia zomreli a v rodine nie je nik, kto by sa o ne mohol postarať;

Projekt CENTRUM POMOCI DEŤOM  tvoria:

 

·       DETSKÉ CENTRUM RODINNÉHO TYPU

·       VZDELÁVACIE CENTRUM

 

DETSKÉ CENTRUM RODINNÉHO TYPU (DCRT)

Dobrý domov je jednou z  podmienok šťastného detstva. A šťastné detstvo je jednou z podmienok pre dobré, zdravé utváranie ľudskej osobnosti. V tradičnom type detského domova je síce dieťaťu poskytované ubytovanie, strava a vzdelanie, ale dieťa tam trpí nedostatkom citových väzieb, podnetov, často nepozná zmysel života. „Životnou témou“ týchto detí je túžba po niekom blízkom. My vidíme riešenie v zriaďovaní detských centier rodinného typu.

V DCRT, ktoré budujeme v kaštieli v Lukáčovciach chceme poskytovať starostlivosť deťom vo veku od troch rokov, až pokiaľ sa neosamostatnia.

V prvej fáze plánujeme vybudovať dve bytové jednotky pre profesionálne rodiny. Po rekonštrukcii priestorov kaštieľa tiež určených pre DCRT v nich budú ubytované ďalšie rodiny. Okrem toho im budú v tomto centre poskytované poradenské služby psychologického a sociálneho charakteru.

 

VZDELÁVACIE CENTRUM

Úlohou VZDELÁVACIEHO CENTRA bude:

a)       vzdelávať deti na praktickej a teoretickej úrovni

b)       pomôcť im pri orientácii na voľbu povolania

c)       integrovať deti z detských domovov do života

d)       rozvíjať záujmovú činnosť a osobnosť dieťaťa

VZDELÁVACIE CENTRUM tvoria:

 

 

·       prípravnÉ centrUM

zamerané na budovania sebadôvery a empatie u detí, ktoré vyrástli v detských domovoch a v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti. V rámci prípravy na život chceme pre tieto deti organizovať kurzy: kurzy vstupu do samostatného života a kurzy tvorivosti (postupne pribudnú jazykové kurzy; základy práce s PC a Internetu; kurzy zdravého životného štýlu).

 

·       INTEGRAČNÉ CENTRUM

Úlohou tohto centra bude prirodzená integrácia detí z detských domovov s deťmi ktoré vyrastajú v rodinnom prostredí. V rámci Integračného centra budeme organizovať: krúžky; športové aktivity; integračné tábory zážitkového charakteru.

 

Projektom Centrum pomoci deťom chce naše združenie prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti integrácie sociálne hendikepovaných detí do spoločnosti. Veríme, že Vám osud týchto detí nie je ľahostajný a rozhodnete sa svojimi prostriedkami podporiť realizáciu tohto ušľachtilého cieľa.

 

 

II.  CENTRUM REMESIEL

 

Časť Keramická dielňa

 

Projekt Keramická dielňa je časťou projektu ALEXU CENTRUM REMESIEL (ďalej Centrum remesiel), ktorý je zakomponovaný do priestorov renesančného kaštieľa v Lukáčovciach. Keramická dielňa sa bude nachádzať v prízemí kaštieľa, kde pre tento účel bolo vyčlenených päť miestností s rozlohou 160 m2. V súčasnosti je kaštieľ v nevyhovujúcom technickom stave a v celom objekte chýbajú inžinierske siete. Členovia združenia Alexu chcú pri adaptácii týchto priestorov postupovať tak, aby sa zachovali, prípadne obnovili, pôvodné historické a architektonické prvky. Po rekonštrukcii priestory musia spĺňať požiadavky po pracovnej, hygienickej i bezpečnostnej stránke. V priestoroch Keramickej dielne sa budú organizovať aj kurzy na výrobu keramiky.

 

Sociálny charakter

 

Cieľom Centra remesiel je angažovať deti a mládež zo sociálne slabších rodín do rôznych činností organizovaných počas celého roka. Z finančných prostriedkov získaných z hlavných ekonomických aktivít keramickej dielne sa budú financovať kurzy na výrobu keramiky, semináre a pobyty pre sociálne hendikepované deti. Takto chceme umožniť týmto deťom nájsť uplatnenie v spoločnosti.

 

Kultúrno-historický aspekt

 

Centrum remesiel bude umožňovať deťom:

-          zúčastňovať sa kurzov keramiky v kaštieli a v iných inštitúciách

-          zúčastňovať sa kultúrnych a výchovných podujatí, (výstavná činnosť)

-          formovať vzťah k prírode

-          rozvíjať zručnosť, výtvarné schopnosti a estetické cítenie.

 

Zároveň chceme pomôcť oživiť staré hrnčiarske remeslo na Slovensku.

               

Ekonomický aspekt

Z ekonomického hľadiska pôjde najmä o:

-          predaj úžitkovej a ozdobnej keramiky

-          predaj hliny na modelovanie

-          organizovanie pobytov spojených s kurzami na výrobu keramiky.

 

Prvú etapu projektu predstavuje vyškolenie personálu, ktorý nastúpi do pracovného pomeru v keramickej dielni na začiatku jej prevádzky.

 

III.   ENVIROCENTRUM

Existuje viacero nevyhnutností, ktoré človek potrebuje pre svoj život. Jednou z nich je však určite príroda, ktorá nám poskytuje všetko potrebné pre naše prežitie. Je esteticky nádherná, užitočná a dokonalá. Všetko sa v nej navzájom dopĺňa v neuveriteľnej rovnováhe nazývanej globálny ekosystém planéty Zem.

 

Žiaľ ľudia prírodu dennodenne likvidujú obrovskými zásahmi do prirodzenej rovnováhy biotopov a každým dňom z nej ubúda príliš veľa na to, aby sme ju stihli zachovať pre nasledujúce generácie.

 

Spoločná príčina tohto javu je ľudská nevedomosť. Človek je voči prírode netolerantný, sebecký a ignorantský. Chýba tlak verejnej mienky na sprísnenie legislatívy a posilnenie represívnych mechanizmov voči necitlivým zásahom do prostredia. Chýba aj zavádzanie ekologických alternatív do praxe. To všetko sa dá súhrne nazvať ako NÍZKE ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE.

 

Na dnes nevyhnutnú, pozitívnu zmenu je potrebná dôsledná environmentálna výchova nasledujúcich generácií. Chceme aktívne prispieť k zvýšeniu všeobecného ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA detí a mládeže na Slovensku.

 

Projekt ENVIROCENTRUM sa delí na:

1. Detské stredisko environmentálneho vzdelávania (DSEV)

2. Organická farma s lesnou škôlkou

 

1. DETSKÉ STREDISKO ENVIRONMEN-TÁLNEJ   VÝCHOVY

Deti sa tu formou pobytových táborov pútavým spôsobom budú oboznamovať so základnými vzťahmi v prírode, spoznávať jej funkcie a nevyhnutnosť pre život.

 

Pozitívny vzťah k prírode budú deti získavať najmä priamym kontaktom. Preto chceme s nimi pracovať metódou zážitkových táborov. Počas nich budú deti absolvovať vychádzky a túry do prírody, zúčastnia sa premietania dokumentárnych filmov a rôznych podujatí s environmentálnou tematikou.

 

 2. ORGANICKÁ FARMA S LESNOU ŠKôLKOU

Do zážitkového charakteru pobytov v DSEV bude patriť aj priamy kontakt detí s prírodou na organickej farme a lesnej škôlke.

 

Veľkým prínosom bude vysádzanie stromov, rozširovanie biologického fondu a tiež zvyšovanie kvality poľnohospodárskych produktov v regióne. V rámci pobytov v DSEV sa deti budú mať možnosť podieľať na prevádzke farmy a pestovaní plodín a tak sa veľa dozvedieť o zákonitostiach prírody. Taktiež sa môžu naučiť nové záhradnícke a farmárske zručnosti.

Výnosy z činnosti farmy a škôlky budú použité pre účely Centra pomoci deťom.

 

Veríme, že činnosť Envirocentra výrazne prispeje k zvýšeniu záujmu o problémy súvisiace s prírodou a k zlepšeniu súčasnej situácie. Preto privítame aj Vašu pomoc. Obráťte sa prosím na naše združenie, sme otvorení akejkoľvek spolupráci prospešnej pre prírodu a to, čo z nej zostalo... Ďakujeme.

 

 

IV. ALEXU KLUB

 Alexu Klub je organizačnou jednotkou ALEXU združenia na pomoc deťom a prírode (združenia), ktorá vznikla na základe podnetov od dobrovoľníkov a členov združenia.

Jeho cieľové skupiny a oblasti pôsobenia sú:

 

Ø        sociálne hendikepované deti

Ø        odchovanci z detských domovov

Ø        mládež závislá na nežiadúcich návykoch

Ø        ekológia

Ø        záchrana kultúrnych pamiatok

 

 

Ciele Alexu Klubu:

 

1.        Združovať ľudí dobrej vôle (dobrovoľníkov) do neformálnych skupín v rôznych regiónoch Slovenska a v zahraničí.

2.        Dobrovoľná práca, podpora a pomoc pri dosahovaní cieľov združenia ALEXU.

3.        Práca s cieľovou skupinou sociálne hendikepovaných detí (z detských domovov).

4.        Osvetová činnosť medzi vybranými skupinami obyvateľov, najmä medzi mládežou, so zameraním na environmentálnu oblasť, záchranu pamiatok a využitie voľného času.

5.        Aktívna účasť na skvalitňovaní životného prostredia v regióne.

6.        Aktívna účasť pri záchrane kultúrnych pamiatok.

7.        Spolupráca s inými neziskovými organizáciami doma i v zahraničí.

8.        Rozvoj filantropie.

 

 

Realizácia projektu

 

Hlavnou náplňou činnosti Alexu Klubu je zakladať, riadiť a koordinovať činnosť regionálnych Alexu klubov, poskytovať im metodiku práce a riadiť prácu koordinátorov.

Každý regionálny Alexu klub vzniká na základe príslušnosti k danému územiu dobrovoľným združením aspoň troch členov.

Každý z týchto klubov si zvolí jednoslovný názov, ktorý vyjadruje jeho príslušnosť k danému regiónu (napr. Alexu Klub Nitra, Alexu Klub Templár, Alexu Klub Považie ap.)

 

 

Činnosť regionálneho klubu:

1.        Aktívne sa podieľa na projekte Centrum pomoci deťom.

2.        Mapuje svoj región a pripravuje vlastné projekty v spolupráci so združením

3.        Lobuje vo svojom regióne v prospech cieľov združenia.

4.        Aktívne pôsobí v sociálnej, environmentálnej a charitatívnej oblasti v danom regióne.

 

Alexu kluby môžu vznikať aj v zahraničí, kde majú za cieľ získavať a združovať dobrovoľníkov pre spoluprácu so združením.

V roku 2002 fungovali dva: Alexu Klub Nitra a Alexu Klub Piešťany.

 

 

V.   PODUJATIA

Cieľom organizovania benefičných podujatí je propagácia občianskeho združenia Alexu a jeho projektov a zároveň jeden zo spôsobov získavania finančných prostriedkov na budovanie Centra pomoci deťom v Lukáčovciach. V rámci podujatí pracujeme s deťmi a propagujeme zdravý životný štýl a život bez závislostí. Podujatia organizujeme pravidelne 3x do roka.

 

Sled podujatí je nasledovný:

-          Alexu Cup

-          Hviezdy deťom

-          Vianočný koncert

-          Pro Life podujatia

 

Alexu Cup

Veľkonočná halová exhibícia známych osobností, médií, umelcov, politikov, športovcov a podnikateľov. Jej súčasťou sú vystúpenia popredných slovenských umelcov.

 

Hviezdy deťom

V. ročník tenisovej OPEN AIR show, za účasti osobností z oblasti športu a kultúrno-spoločenského života. Predchádzajúce ročníky sa konali ako futbalové exhibície, na ktorých sa zúčastnili aj hviezdy NHL.

 

Vianočný koncert

Hlavným zameraním je koncoročná bilancia a poďakovanie partnerom občianskeho združenia ALEXU. Na prvý ročník prijali pozvanie Martin Babjak, Ľubica Vargicová a detský folklórny súbor KLNKA. V programe druhého ročníka naši hostia si pozreli muzikál GRÉK ZORBA, ktorý vznikol pod taktovkou Jozefa Bednárika a vernisáž akademického maliara Petra Mestera.

 

Pro Life

PRO LIFE podujatia sú organizované inými subjektami, z ktorých časť výťažku je venovaná na Centrum pomoci deťom v Lukáčovciach.V roku 2002 to boli napr. koncert SCOOTER,  vystúpenie GOLDEN GOSPEL PEARLS

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2003

 

Kaštieľ

       ukončenie opravy strechy hlavného traktu

       pokračovanie v oprave pultovej strechy

       ukončenie archeologického výskumu

       vypracovanie projektovej dokumentácie

       organizovanie podujatí na kaštieli – Sviatok Sv. Patrika

       Spolupráca s NÚP –  zamestnávanie VPP

       Spolupráca so združením INEX Slovakia - III. ročník EURO workcamp.

Benefičné podujatia
       Šanca pre vstup do života
       Alexu Cup
       Hviezdy deťom Bratislava
       Hviezdy deťom Piešťany
       Basketbal deťom
   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale