Rok 2003

 

Alexu združenie na pomoc deťom a prírode

V Ý R O Č N Á  S P R Á V A 

rok 2003

 

 

ALEXU združenie na pomoc deťom a prírode (ďalej len združenie) je nezisková organizácia, ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 14. júna 1999, podľa zákona č. 83 z roku 1990 Zb. Dôvodom vzniku združenia bol projekt Centrum pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Sídlo organizácie je: Piaristická 2, 949 24 Nitra.

 

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA ALEXU JE ZAMERANÁ NA  OBLASTI:

-          sociálna (podpora profesionálnych a náhradných rodín, podpora odchovancov zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (ZNÚV)

-          environmentálna (ochrana a tvorba životného prostredia)

-          záchrana historických objektov a kultúrnych pamiatok

-          propagácia dobrovoľníctva a filantropie

-          benefičné podujatia

 

Cieľom činnosti združenia je vybudovať CENTRUM POMOCI DEŤOM (CPD) v kaštieli v Lukáčovciach. Pre tento účel je potrebná jeho rekonštrukcia. V CPD vznikne Detské centrum rodinného typu pre deti zo ZNÚV a ubytovacie priestory pre odchovancov z týchto zariadení. V projekte ide aj o oblasť environmentálnu a o záchranu historického objektu (kultúrnej pamiatky).

 

 

ČINNOSŤ V KALENDÁRNOM ROKU 2003

V januári 2003 sme otvorili pobočku v Trnave. Záštitu prevzala pani Eva Dzurindová (UNICEF) a spevák Paľo Drapák. S iniciatívou prišli odchovanci zo ZNÚV, a projekt nazvali Šanca pre vstup do života. Časom sa však ukázalo, že ide o cieľovú skupinu ľudí, ktorí nesmú zostať bez dozoru lebo, vzhľadom na pomery v akých vyrástli (ulica, azylové domy a pod.),  majú sklon k páchaniu trestnej činnosti. Dobrý úmysel sa nám nepodaril a pobočku v Trnave sme boli nútení zrušiť.

 

Kaštieľ

-   v mesiaci máj až november pokračovali práce na krove hlavného traktu kaštieľa, tak ako to dovoľovali finančné prostriedky

-   18. apríla sa uskutočnila brigáda pracovníkov ministerstva kultúry SR na úprave nádvoria kaštieľa, za účasti médií.

 

Benefičné podujatia

V roku 2003 sme organizovali benefičné podujatia:

Apríl – Šanca pre vstup do života 

Apríl – Výstava MINERAL-GEMA

Jún – Hviezdy deťom Bratislava

August – Hviezdy deťom Piešťany

 

Výťažok z podujatí bol venovaný na rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach.

 

Sociálna oblasť

Aj v roku 2003 pokračovala spolupráca s detským domovom Kolíňany a Žitavce. V DD Žitavce sme organizovali oslavy príchodu Mikuláša. Deti dostali balíčky od sponzorov a horský bicykel.

 

Grantové schémy

Na konci roka 2003 sme vypracovali dve grantové schémy, obidve so zameraním na dokončenie rekonštrukcie kaštieľa v Lukáčovciach.

 

CENTRUM POMOCI DEŤOM V LUKÁČOVCIACH

(ČLENENIE A STRUČNÝ POPIS)

·   Centrum pomoci deťom

·   Centrum remesiel

·   Enviro centrum

·   Alexu klub

 

 

I.  CENTRUM POMOCI DEŤOM

Dieťa svojim narodením na svet má právo na výchovu a výživu, má právo na to, aby sa mu zabezpečili vhodné podmienky potrebné pre život, aby vyrastalo a rozvíjalo sa v zdraví.

Cieľovou skupinou projektu CPD sú:

-          deti z detských domovov;

-          deti, ktorých rodičia žijú asociálnym spôsobom života (alkohol, drogy, trestná činnosť a pod.) a preto nemôžu vychovávať vlastné deti;

-          deti rodičov, ktorí zlyhávajú v starostlivosti o deti z dôvodu, že nezažili láskyplný vzťah a nie sú ho schopní ani vytvoriť;

-          deti, ktorých rodičia zomreli a v rodine nie je nik, kto by sa o ne mohol postarať;

 

Projekt CENTRUM POMOCI DEŤOM  tvoria:

·       DETSKÉ CENTRUM RODINNÉHO TYPU

·       VZDELÁVACIE CENTRUM

 

DETSKÉ CENTRUM RODINNÉHO TYPU (DCRT)

Dobrý domov je jednou z  podmienok šťastného detstva. A šťastné detstvo je jednou z podmienok pre dobré, zdravé utváranie ľudskej osobnosti. V tradičnom type detského domova je síce dieťaťu poskytované ubytovanie, strava a vzdelanie, ale dieťa tam trpí nedostatkom citových väzieb, podnetov, často nepozná zmysel života. „Životnou témou“ týchto detí je túžba po niekom blízkom. My vidíme riešenie v zriaďovaní detských centier rodinného typu.

V DCRT chceme poskytovať starostlivosť deťom vo veku od troch rokov, až pokiaľ sa neosamostatnia.

V prvej fáze plánujeme vybudovať bytové jednotky pre profesionálne rodiny. Po dostavbe kaštieľa tu vzniknú ubytovacie priestory pre odchovancov zo ZNÚV, Ktorí po odchode z týchto zariadení často končia na ulici. V CPD im budú poskytované poradenské služby sociálno-psychologického charakteru.

 

VZDELÁVACIE CENTRUM

Úlohou VZDELÁVACIEHO CENTRA bude:

a)       vzdelávať deti na praktickej a teoretickej úrovni

b)       pomôcť im pri orientácii na voľbu povolania

c)       integrovať deti z detských domovov do života

d)       rozvíjať záujmovú činnosť a osobnosť dieťaťa

VZDELÁVACIE CENTRUM tvoria:

·       prípravnÉ centrUM

zamerané na budovania sebadôvery a empatie u detí, ktoré vyrástli v detských domovoch a v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti. V rámci prípravy na život chceme pre tieto deti organizovať kurzy: kurzy vstupu do samostatného života a kurzy tvorivosti (postupne pribudnú jazykové kurzy; základy práce s PC a Internetu; kurzy zdravého životného štýlu)

 

 

·       INTEGRAČNÉ CENTRUM

Úlohou tohto centra bude prirodzená integrácia detí z detských domovov s deťmi ktoré vyrastajú v rodinnom prostredí. V rámci Integračného centra budeme organizovať: krúžky, športové aktivity, integračné tábory zážitkového charakteru.

 

Projektom Centrum pomoci deťom chceme prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti integrácie sociálne hendikepovaných detí do spoločnosti. Veríme, že Vám osud týchto detí nie je ľahostajný a rozhodnete sa svojimi prostriedkami podporiť realizáciu tohto ušľachtilého cieľa.

 

 

II.  CENTRUM REMESIEL

 

Časť Keramická dielňa

Projekt Keramická dielňa je časťou projektu CENTRUM REMESIEL ktorý je zakomponovaný do priestorov renesančného kaštieľa v Lukáčovciach. Keramická dielňa sa bude nachádzať v prízemí kaštieľa, kde pre tento účel bolo vyčlenených päť miestností s rozlohou 160 m2. V súčasnosti je kaštieľ v nevyhovujúcom technickom stave a v celom objekte chýbajú inžinierske siete. Členovia združenia Alexu chcú pri adaptácii týchto priestorov postupovať tak, aby sa zachovali, prípadne obnovili, pôvodné historické a architektonické prvky. Po rekonštrukcii priestory musia spĺňať požiadavky po stránke pracovnej, hygienickej i bezpečnostnej. V priestoroch dielne sa budú organizovať aj kurzy na výrobu keramiky.

 

Sociálny charakter

Cieľom Centra remesiel je angažovať deti a mládež zo sociálne slabších rodín do rôznych činností organizovaných počas celého roka. Z finančných prostriedkov získaných z hlavných ekonomických aktivít keramickej dielne sa budú financovať kurzy na výrobu keramiky, semináre a pobyty pre sociálne hendikepované deti. Takto chceme umožniť týmto deťom nájsť uplatnenie v spoločnosti.

 

Kultúrno-historický aspekt

Centrum remesiel bude umožňovať deťom:

-          zúčastňovať sa kurzov keramiky v kaštieli a v iných inštitúciách

-          zúčastňovať sa kultúrnych a výchovných podujatí, (výstavná činnosť)

-          formovať vzťah k prírode

-          rozvíjať zručnosť, výtvarné schopnosti a estetické cítenie.

 

Zároveň chceme pomôcť oživiť staré hrnčiarske remeslo na Slovensku.

               

Ekonomický aspekt

Z ekonomického hľadiska pôjde najmä o:

-          predaj úžitkovej a ozdobnej keramiky

-          predaj hliny na modelovanie

-          organizovanie pobytov spojených s kurzami na výrobu keramiky.

 

Prvú etapu projektu predstavuje vyškolenie personálu, ktorý nastúpi do pracovného pomeru v keramickej dielni na začiatku jej prevádzky.

 

 

III.   ENVIROCENTRUM

 

Existuje viacero nevyhnutností, ktoré človek potrebuje pre svoj život. Jednou z nich je však určite príroda, ktorá nám poskytuje všetko potrebné pre naše prežitie. Je esteticky nádherná, užitočná a dokonalá. Všetko sa v nej navzájom dopĺňa v neuveriteľnej rovnováhe nazývanej globálny ekosystém planéty Zem.

Žiaľ ľudia prírodu dennodenne likvidujú obrovskými zásahmi do prirodzenej rovnováhy biotopov a každým dňom z nej ubúda príliš veľa na to, aby sme ju stihli zachovať pre nasledujúce generácie.

 

Spoločná príčina tohto javu je ľudská nevedomosť. Človek je voči prírode netolerantný, sebecký a ignorantský. Chýba tlak verejnej mienky na sprísnenie legislatívy a posilnenie represívnych mechanizmov voči necitlivým zásahom do prostredia. Chýba aj zavádzanie ekologických alternatív do praxe. To všetko sa dá súhrne nazvať ako NÍZKE ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE.

 

Na dnes nevyhnutnú, pozitívnu zmenu je potrebná dôsledná environmentálna výchova ďalších generácií. Chceme aktívne prispieť k zvýšeniu všeobecného ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA detí a mládeže na Slovensku.

 

 

Projekt ENVIROCENTRUM má dve časti:

1. Detské stredisko environmentálneho vzdelávania (DSEV)

      2. Organická farma s lesnou škôlkou

 

1. DETSKÉ STREDISKO ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA

Deti sa tu formou pobytových táborov pútavým spôsobom budú oboznamovať so základnými vzťahmi v prírode, spoznávať jej funkcie a nevyhnutnosť pre život.

 

Pozitívny vzťah k prírode budú deti získavať najmä priamym kontaktom. Preto chceme s nimi pracovať metódou zážitkových táborov. Počas nich budú deti absolvovať vychádzky a túry do prírody, zúčastnia sa premietania dokumentárnych filmov a rôznych podujatí s environmentálnou tematikou.

 

2. ORGANICKÁ FARMA A LESNÁ ŠKôLKA

Do zážitkového charakteru pobytov v DSEV bude patriť aj priamy kontakt detí s prírodou na organickej farme a lesnej škôlke.

 

Veľkým prínosom bude vysádzanie stromov, rozširovanie biologického fondu a tiež zvyšovanie kvality poľnohospo-dárskych produktov v regióne. V rámci pobytov v DSEV sa deti budú mať možnosť podieľať na prevádzke farmy a pestovaní plodín a tak sa veľa dozvedieť o zákonitostiach prírody. Taktiež sa môžu naučiť nové záhradnícke a farmárske zručnosti.

Výnosy z činnosti farmy a škôlky budú použité pre účely Centra pomoci deťom.

 

Veríme, že činnosť Envirocentra výrazne prispeje k zvýšeniu záujmu o problémy súvisiace s prírodou a k zlepšeniu súčasnej situácie. Preto privítame aj Vašu pomoc. Obráťte sa prosím na naše združenie, sme otvorení akejkoľvek spolupráci prospešnej pre prírodu a to, čo z nej zostalo... Ďakujeme.

 

 

IV. ALEXU KLUB

 

Alexu Klub je organizačnou jednotkou ALEXU združenia na pomoc deťom a prírode (združenia), ktorá vznikla na základe podnetov od dobrovoľníkov a členov združenia.

Jeho cieľové skupiny a oblasti pôsobenia sú:

 

Ø        sociálne hendikepované deti

Ø        odchovanci z detských domovov

Ø        mládež závislá na nežiadúcich návykoch

Ø        ekológia

Ø        záchrana kultúrnych pamiatok

 

 

Ciele Alexu Klubu

1.        Združovať dobrovoľníkov do neformálnych skupín v rôznych regiónoch Slovenska a v zahraničí.

2.        Dobrovoľná práca, podpora a pomoc pri dosahovaní cieľov združenia ALEXU.

3.        Práca s cieľovou skupinou sociálne hendikepovaných detí (zo ZNÚV).

4.        Osvetová činnosť medzi vybranými skupinami obyvateľov, najmä medzi mládežou, so zameraním na environmentálnu oblasť, záchranu pamiatok a využitie voľného času.

5.        Aktívna účasť na skvalitňovaní životného prostredia v regióne.

6.        Aktívna účasť pri záchrane kultúrnych pamiatok.

7.        Spolupráca s inými neziskovými organizáciami doma i v zahraničí.

8.        Rozvoj filantropie.

 

Realizácia projektu

Hlavnou náplňou činnosti Alexu klubu je zakladať, riadiť a koordinovať činnosť regionálnych Alexu klubov, poskytovať im metodiku práce a riadiť prácu koordinátorov.

Každý regionálny Alexu klub vznikne na základe príslušnosti k danému územiu dobrovoľným združením aspoň troch členov.

Každý z týchto klubov bude pomenovaný jednoslovným názvom, ktorý bude vyjadrovať jeho príslušnosť k danému regiónu (napr. Alexu klub Nitra, Alexu klub Považie atď.)

 

Činnosť regionálneho klubu:

1.        Aktívne sa podieľa na projekte Centrum pomoci deťom.

2.        Mapuje svoj región a pripravuje vlastné projekty v spolupráci so združením

3.        Vyvíja činnosť vo svojom regióne v prospech cieľov združenia.

4.        Aktívne pôsobí v sociálnej, environmentálnej a charitatívnej oblasti v danom regióne.

Alexu kluby môžu vznikať aj v zahraničí, kde majú za cieľ získavať a združovať dobrovoľníkov pre spoluprácu so združením.

V roku 2003 fungovali dva: Alexu klub Nitra a Alexu klub Piešťany.

 

 

BENEFIČNÉ PODUJATIA

 

Cieľom organizovania benefičných podujatí je propagácia občianskeho združenia Alexu a jeho projektov a zároveň jeden zo spôsobov získavania finančných prostriedkov na budovanie Centra pomoci deťom v Lukáčovciach. V rámci podujatí pracujeme s deťmi a propagujeme zdravý životný štýl a život bez závislostí. Podujatia organizujeme pravidelne.

 

Chronológia podujatí:

-   Alexu Cup

-   Hviezdy deťom

-   Vianočný koncert

-   Pro Life podujatia

 

Alexu Cup

Veľkonočná halová exhibícia známych osobností, médií, umelcov, politikov, športovcov a podnikateľov. Jej súčasťou sú vystúpenia popredných slovenských umelcov.

 

Hviezdy deťom

V. ročník tenisovej OPEN AIR show, za účasti osobností z oblasti športu a kultúrno-spoločenského života. Predchádzajúce ročníky sa konali ako futbalové exhibície, na ktorých sa zúčastnili aj hviezdy z NHL.

Vianočný koncert

Hlavným zameraním podujatia je koncoročná bilancia a poďakovanie partnerom ALEXU. Na prvý ročník prijali pozvanie Martin Babjak, Ľubica Vargicová a detský folklórny súbor KLNKA. V programe druhého ročníka naši hostia videli muzikál GRÉK ZORBA, ktorý vznikol pod taktovkou Jozefa Bednárika a vernisáž akademického maliara Petra Mestera.

 

Pro Life

PRO LIFE podujatia sú organizované inými subjektami, z ktorých časť výťažku je venovaná na Centrum pomoci deťom

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2004

Kaštieľ

       ukončenie rekonštrukcie krovu hlavného traktu

       vypracovanie projektovej dokumentácie

       spolupráca s obcou Lukáčovce

       spolupráca s Ministerstvom kultúry SR

       spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny

       organizovanie medzinárodného tábora dobrovoľnej práce

Benefičné podujatia

       Hviezdy deťom Bratislava

       Hviezdy deťom Piešťany

 

Projekty

-        vypracovanie projektov zameriavajúceho sa cieľovú skupinu chovancov v ZNÚV

-        vypracovanie projektov zameriavajúcich sa na skupinu odchovancov zo ZNÚV.

 

Financovanie

1.        Z vlastnej činnosti:

·       výťažok z benefičných kultúrno-spoločenských a športových podujatí

·       z darov od fyzických a právnických osôb

·       z 2 % dane

2.     Zo štátnych zdrojov 

3.     Zo štrukturálnych fondov EÚ

 

Partneri

       Obec Lukáčovce

       Krajský pamiatkový úrad

       Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR

       Ministerstvo zahraničných vecí SR

       Ministerstvo životného prostredia SR

       Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR

       Ministerstvo školstva SR

       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

       Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

       INEX Slovakia

 

Organizačná štruktúra

Združenie sa skladá z výkonného výboru, členov, externých konzultantov, zamestnancov a z dobrovoľníkov.

Dňa 30.4.2003 požiadal o uvoľnenie z funkcie prezidenta OZ Alexu pán Miloš Zverina. Zároveň sa vzdal aj členstva v združení.

Na funkciu prezidenta bol valným zhromaždením združenia zvolený Ing. Vladimír Volák.

 

Výkonný výbor

Miloš Zverina, prezident – do 30.4.2003

Ing. Vladimír Volák, prezident – od 1.5.2003

Marián Lukáčik, viceprezident

 

Členovia

Ing. Andrea Bakošová – projektový manažér

Mgr. Viliam Zverina - manažér

Miroslav Volák - manažér

 

Čestní členovia

Khalil Belmechri

Spolok Moravanov na Slovensku

Csemadok

Matica Slovenská

 

Externí konzultanti

Ing. arch. Ivan Gojdič

Ing. arch. Vladimír Kohút

Prof. Ing. Dušan Húska

Ing. Anna Valeková

Mgr. Peter Haňdiak

Ing. Arpád Lorincz

 

Manažéri

Mgr. Viliam Zverina

Miroslav Volák

Peter Orihel

Martina Miháliková

 

Dobrovoľníci a spolupracovníci

Ing. Dana Uharčeková

Eva Máčaiová

Mária Huňadyová

Eva Mária Prosnanová

Katarína Bokorová

Kristína Zvedelová 

Maja Máčaiová

Ingrid Pecháčková

Lucia Olasová

 

 

V ROKU 2003 NÁS PODPORILI

 

·          Firmy a spoločnosti: BK GROUP, PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, EXIMBANKA, TIPOS, BRAMAC, EKO COLOR, ANIMAGRAF, EUROWEB, FAX COPY, NITRA MONT, REAKTORTEST, SLOV-MATIC, PROGRAM, WIENERBERGER, HOLCIM, ArtROPO, PPX, LUNAKOL, MICROSOFT, TENSPO, dFlex, ORGA-TRADE, ALFA-AUDIT, SLK PIEŠŤANY, MP CONSULTING, TEN EXPRES, MEDIUS, ĽUDOVÁ BANKA, VOLKSWAGEN, JEDNOTA Nitra, AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO Nitra, STAPRING, SLUŽBA Nitra, SUNOB, SES Tlmače, B.O.F., AGENTÚRA AURUM, STI MONT, BeKOM, STG Nitra.

 

·          Podnikatelia: Ing. Klaus Dietrich Hildebrandt, Juraj Krchňák, Ing. Vladislav Pavlikovský, Justín Sedlák, Dagmar Lévajová, Igor Lévaj, MUDr. Peter Pintér, Gabriela Esherová, Erik Kimle, Ing. Ján Plandora

 

·          Samosprávy: Obec Lukáčovce, Mesto Nitra, Mesto Piešťany, Mesto Trnava.

 

·          Štátne inštitúcie: Úrad vlády SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo kultúry, Mesto Nitra.

 

·         Univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra.

 

·         Mediálni partneri: Časopis Život, Euro report, Stop, Dámska jazda, Kompas, Pravda, Denník SME, International Expres, Denník Šport, Ticket portál.

 

·          Mimovládne organizácie: INEX Slovakia, UNICEF, Spolok Moravanov na Slovensku, Csemadok.

 

·          Fyzické osoby: Mikuláš Dzurinda, Eduard Kukan, Pavol Rusko, Khalil Belmechri, Klaus Hildebrandt.

 

Za pomoc a podporu všetkým úprimne ďakujeme!

 

Špeciálne poďakovanie patrí Ing. Ľubomírovi Olachovi a AGENTÚRE AURUM, za pomoc a spoluprácu pri organizovaní benefičného podujatia Hviezdy deťom Bratislava.

  

*****

 

 

FINANČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2003

 

 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2003

 

Výnosy v Sk

Dotácie                                                         60 000

Hospodárska činnosť                              1 007 938

Výnosy spolu                                       1 067 938

 

Náklady v Sk

Mzdy, zákonné sociálne poistenie               46 050

- z toho mzdy VPP a pomocné práce                   0

Cestovné                                                    261 224

Spotreba materiálu, tovaru                          78 309

Služby                                                        294 315

Ostatné                                                      230 533

Náklady spolu                                        910 431

 

 

Súvaha k 31.12.2003

 

Aktíva v tis. Sk

 Stále aktíva                                             5 223

- z toho HIM                                                5 223

Obežné aktíva                                         1 093

- z toho pokladňa                                          307

bankové účty                                      57

pohľadávky                                      464

ostatné                                             265

Aktíva celkom                                       6 316

 

Pasíva v tis Sk

Vlastné zdroje krytia                                  5 252

Cudzie zdroje                                             1 064   

Pasíva spolu                                          6 316

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale