Rok 2004

 

Alexu združenie na pomoc deťom a prírode

V Ý R O Č N Á  S P R Á V A  2004

 

ALEXU združenie na pomoc deťom a prírode (ďalej len združenie) je nezisková organizácia, ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 14. júna 1999, podľa zákona č. 83 z roku 1990 Zb. Dôvodom vzniku združenia bol pilotný projekt Centrum pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Sídlo organizácie je: Piaristická 2, 949 24  Nitra. Tel.: 037/ 6542 491.

 

 

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA JE ZAMERANÁ NA TIETO OBLASTI:

-   sociálna (podpora profesionálnych a náhradných rodín, podpora odchovancov zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (ZNÚV)

-   environmentálna (ochrana a tvorba životného prostredia)

-   záchrana historických objektov a kultúrnych pamiatok

-   propagácia dobrovoľníctva a filantropie

 

Cieľom činnosti združenia je vybudovať CENTRUM POMOCI DEŤOM (CPD) v kaštieli v Lukáčovciach. Pre tento účel je potrebná jeho rekonštrukcia. V CPD vznikne Detské centrum rodinného typu pre deti zo ZNÚV a Centrála projektu Integrácia do občianskeho života (IDOŽ). V projekte ide aj o oblasť environmentálnu a o záchranu kultúrnej pamiatky.

 

 

ČINNOSŤ V KALENDÁRNOM ROKU 2004

Centrum pomoci deťom - kaštieľ v Lukáčovciach

·     v januári boli zahájené práce na projektovej dokumentácii

·     v marci pokračovali práce na dokončení krovu hlavného traktu kaštieľa, v júni bol krov dokončený

 

Sociálna oblasť

Pokračovali sme v spolupráci so ZNÚV: DD Kolíňany DD Žitavce, ŠIŠ Poľný Kesov, OU Mojmírovce. V DD Žitavce sme organizovali oslavy príchodu Mikuláša. Deti dostali balíčky od sponzorov

 

Projekty

·   Január - „Integrácia do občianskeho života“ (IDOŽ). Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom pred a po odchode zo ZNÚV začleniť sa do spoločnosti. Projekt bol zaslaný na ministerstvo práce a sociálnych vecí na posúdenie

·   Máj – „Domovácky integračný systém“ (DIS) – je súčasťou projektu IDOŽ

·   Október – „Učím sa niesť zodpovednosť za seba“

 

Spolupráca

·     január - Zmluva o spolupráci so združením INEX Slovakia pri organizovaní medzinárodného tábora dobrovoľnej práce

·     február - Zmluva o spolupráci s OZ  „Pod křídly“

·     marec - Zmluva o spolupráci s Reformným Združením Rómskej Mládeže (RZRM)

·     v máji sme poverili nášho člena zastupovaním Alexu v Bruseli

·     v júni prevzal záštitu nad projektom IDOŽ minister zahraničných vecí, pán Eduard Kukan

·     pán minister Kukan prevzal záštitu aj nad benefičným podujatím Hviezdy deťom

·     október – Zmluva o spolupráci s ÚPSVaR v Nitre

 

Grantové schémy

V roku 2004 sme vypracovali grantové schémy na oblasť:

·     sociálnu IDOŽ, DIS

·     protidrogovú

·     základnú infraštruktúru (rekonštrukcia a dostavba kaštieľa)

 

Kultúrno-spoločenské akcie a športové podujatia v roku 2004:

-   15. apríla Alexu prijalo pozvanie na Medzinárodný deň Rómov v Nitre

-   20.  mája sme sa aktívne zúčastnili na relácii TV Markíza – KORZO, (moderátorka Andy Timková)

-   15. – 28. augusta sme v spolupráci s INEX Slovakia organizovali v poradí už III. medzinárodný tábor dobrovoľnej práce v kaštieli v Lukáčovciach

-   27. augusta zástupcovia obce Lukáčovce organizovali v priestoroch kaštieľa oslavy príchodu jesene... Pri tejto príležitosti bol usporiadaný „deň otvorených dverí“

-   4. septembra sme organizovali ďalší ročník benefičného tenisového podujatia Hviezdy deťom. Akcia sa konala pod záštitou ministra zahraničných vecí pána Eduarda Kukana. Výťažok z podujatia bol venovaný na Centrum pomoci deťom - rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach.

-   2. októbra sme organizovali I. ročník benefičného podujatia v sálovom futbale o putovný pohár Telco Cup. Akcia sa konala v Bratislave. Výťažok z akcie bol venovaný na Centrum pomoci deťom - rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach. Touto cestou ďakujeme Ondrejovi Gombárikovi a Dušanovi Hozákovi za perfektne zvládnutú organizáciu a bezchybný priebeh podujatia.

 

 

CENTRUM POMOCI DEŤOM  V LUKÁČOVCIACH

(ČLENENIE A STRUČNÝ POPIS)

-   Detské centrum rodinného typu

-   Integračné centrum

 

1. DETSKÉ CENTRUM RODINNÉHO TYPU

Dieťa svojim narodením na svet má právo na výchovu a výživu, má právo na to, aby sa mu zabezpečili vhodné podmienky potrebné pre život, aby vyrastalo a rozvíjalo sa v zdraví.

Cieľovou skupinou sú:

-   deti z detských domovov;

-   deti, ktorých rodičia žijú asociálnym spôsobom života (alkohol, drogy, trestná činnosť a pod.) a preto nemôžu vychovávať vlastné deti;

-   deti rodičov, ktorí zlyhávajú v starostlivosti o deti z dôvodu, že nezažili láskyplný vzťah a nie sú ho schopní ani vytvoriť;

-   deti, ktorých rodičia zomreli a v rodine nie je nik, kto by sa o ne mohol postarať;

 

 

2. INTEGRAČNÉ CENTRUM

Bude slúžiť na integráciu SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM OHROZENÝCH SKUPÍN (SVOS) do občianskeho života.

 

1. Cieľová skupina (CS)

a) Mládež pred ukončením pobytu v zariadeniach s nariadenou ústavnou výchovou (ZNÚV), (detské domovy, odborné učilištia, reedukačné domy, diagnostické centrá, pestúnske rodiny)

b)     Mládež po opustení ZNÚV.

 

Štatistické údaje

V roku 2003 bolo v Slovenskej republike:

·  88 ZNÚV

·  z toho 76 štátnych, 6 cirkevných a 6 iných neštátnych zariadení

·  v uvedených domovoch bolo umiestnených 3324 detí (v r. 2002 – 3 247 detí)

·  v priebehu roka bolo v detských domovoch umiestnených 926 detí (o 215 detí viac ako v roku 2002)

·  starostlivosť a výchova v ZNÚV bola v priebehu roka ukončená v 896 prípadoch (o 63 detí menej ako v r. 2002), z toho v 174 prípadoch z dôvodu zverenia do predosvojiteľskej starostlivosti, v 138 prípadoch z dôvodu návratu do pôvodnej rodiny, v 89 prípadoch z dôvodu zverenia do pestúnskej starostlivosti, v 26 prípadoch z dôvodu zverenia do výchovy iného občana ako rodiča, v 253 prípadoch z dôvodu dosiahnutia plnoletosti a v 216 prípadoch z iných dôvodov

·  detí, ktoré ostali v ZNÚV aj po dovŕšení 18. roku života, bolo 141 (o 10 viac ako v r. 2002)

·  v roku 2003 bolo na Slovensku 81 profesionálnych rodín (o 22 rodín viac ako v r. 2002) s celkovým počtom detí 157 (o 47 detí viac ako v r. 2002)

·  v roku 2003 bolo na Slovensku 182 samostatných skupín (o 47 skupín viac ako v r. 2002) s celkovým počtom 1810 detí (o 488 detí viac ako v r. 2002)

·  1 357 detí žilo v minulom roku v internátnom type detského domova (o 458 menej ako v r. 2002)

·  k 31. 12. 2003 bolo v Slovenskej republike 35 špeciálnych základných škôl internátnych

·  nadstavbovým a vysokoškolským štúdiom sa na povolanie pripravovalo 63 detí

 

2. Aktivity a nástroje

2.1 Školiaca činnosť

a)       Tréningové programy

b)       Rekvalifikačné kurzy

c)       Motivačné programy

-   pre vyhľadávanie pracovných príležitostí

-   pre ďalšie zvyšovanie úrovne kvalifikácie

2.2     Voľnočasové aktivity

a)       Dobrovoľnícke aktivity

b)       Brigádnické aktivity

2.3     Osvetová práca

2.4     Vyhľadávanie nových pracovných príležitostí pre CS

2.5     Vyhľadávanie ubytovania

 

3. Metódy realizácie projektu

Vypracovanie projektovej dokumentácie a projektov na stavebné povolenie (operačná fáza C3) a dopracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (operačná fáza C4) sa bude postupovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Túto rieši grant z MVaRR SR OV, GS MRR, fondu PHARE a ESF.

Legislatíva je záväzná a vzťahuje sa aj na činnosť neziskových organizácií a poskytovateľov služieb.

Všetci partneri sa podieľajú rovnakou mierou na realizácii projektu. Partneri budú mať regionálnu pôsobnosť. Zodpovednosť za plnenie úloh má regionálny realizačný tím. Kontrolu nad činnosťou preberá výkonný výbor združenia Alexu.

 

4. Očakávané výsledky

-      členovia CS sa nedostanú na dno spoločnosti (zníži sa pravdepodobnosť ich pádu na dno spoločnosti)

-      vytvorenia sa kvalifikované pracovné sily

-      zabezpečí sa udržateľnosť projektu

-      dôjde k vytvoreniu organizovaného systému vyhľadávania práce pre členov CS a k ich uplatneniu sa v pracovnom procese

-      zlepší sa pohľad verejnosti na CS

-      znížia sa výdavky zo štátneho rozpočtu na sociálne dávky a odvodové zaťaženie, vyplácané nezamestnaným

-      zabezpečí sa plynulé plnenie štátneho rozpočtu formou daní z miezd zamestnaných odchovancov a platenie odvodov do poistných fondov

-      dôjde k zvýšeniu (i keď nepatrne) HDP

 

5. Inštitucionálna úroveň

Po úspešnom realizovaní tohto projektu na Slovensku bude realizačný tím pokračovať v aplikácii tohto projektu formou nadnárodnej spolupráce.

 

6. Identifikácia partnerov v štátnej sfére

-   Úrad vlády SR

-   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

-   Ministerstvo zahraničných vecí SR

-   Ministerstvo hospodárstva SR

-   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

 

Každý z partnerov projektu je samostatný subjekt.

 

 

II.   PODUJATIA

Cieľom organizovania benefičných podujatí je propagácia občianskeho združenia Alexu a jeho projektov a jeden zo spôsobov získavania finančných prostriedkov na budovanie Centra pomoci deťom v Lukáčovciach. V rámci podujatí pracujeme s deťmi a propagujeme zdravý životný štýl a život bez závislostí. Niektoré podujatia organizujeme v pravidelných intervaloch.

Pro Life podujatia organizujeme v spolupráci s partnermi. Časť výťažku z týchto akcií je venovaný je venovaný na Centrum pomoci deťom – rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach.

 

Benefičné podujatia organizované v minulosti:

-          Sviatok Sv. Patrika

-          Šanca pre vstup do života

-          Minerál - Gema

-          Alexu Cup

-          Hviezdy deťom

-          Vianočný koncert

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2005

Kaštieľ

       dokončenie rekonštrukcie hlavného traktu a zahájenie dostavby objektu kaštieľa (marec – november)

       medzinárodný tábor dobrovoľnej práce (júl - august)

Benefičné podujatia

       Hviezdy deťom Bratislava

       Hviezdy deťom Piešťany

       Telco Cup

 

Projekty

-     aplikácia projektu DIS – nábehová fáza

-     aplikácia projektu IDOŽ – nábehová fáza

-     spolupráca s RZRM a s OZ Pod Křídly pri budovaní Centra sociálnej pomoci v Liptovskom Hrádku

-     Spolupráca s RZRM na projekte „Učím sa niesť zodpovednosť za seba“

Vypracovanie nových projektov zameriavajúcich sa na cieľovú skupinu detí a mládeže pred a po odchode zo ZNÚV.

 

Partneri

       Obec Lukáčovce

       Úrad vlády SR

       Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR

       Ministerstvo zahraničných vecí SR

       Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR

       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

       Krajský pamiatkový úrad v Nitre

       Reformné Združenie Rómskej Mládeže

       INEX Slovakia

       Občanské sdružení Pod Křídly

 

Financovanie

1) z vlastnej činnosti:

-        výťažok z benefičných kultúrno-spoločenských a športových podujatí

-        z darov od fyzických a právnických osôb

-        zo štátnych zdrojov

2) zo štrukturálnych fondov EÚ

3) z 2% dane

 

Organizačná štruktúra

Združenie sa skladá z výkonného výboru, členov, externých konzultantov a z dobrovoľníkov.

 

Výkonný výbor

Ing. Vladimír Volák, prezident

Marián Lukáčik, viceprezident

 

Členovia

Ing. Andrea Bakošová – projektový manažér

Zoltán Jókai – konzultant pre EÚ

Mgr. Viliam Zverina - manažér

Miroslav Volák - manažér

 

Čestní členovia

Spolok Moravanov na Slovensku

Csemadok

Matica Slovenská

Khalil Belmechri

 

Externí konzultanti

Dr. Marta Zaťková

PhDr. Helena Domankušová

Janeta Sucháňová

B. Nagy Tajnay Mária

Silvia Kolláriková

Ing. Anna Valeková

Mgr. Peter Haňdiak

Ing. Arpád Lorincz

 

Manažéri

Mgr. Viliam Zverina

Miroslav Volák

Peter Orihel

Martina Miháliková

Ing. Ľubomír Olach

 

Dobrovoľníci a spolupracovníci

Marcel Tóth

Ondrej Gombárik

Dušan Hozák

Dušana Slimáková

Agentúra AURUM

INEX Slovakia

 

 

V roku 2004 našimi partnermi boli

 

·          Firmy a spoločnosti: BK GROUP, PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, EXIMBANKA, TIPOS, HAGARD:HAL, LIV ELEKTRA, SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, BRAMAC, EKO COLOR, ANIMAGRAF, EUROWEB, FAX COPY, SLOV-MATIC, PROGRAM, MICROSOFT, D-flex, MEDICÍNSKE CENTRUM, SUNOB, B.O.F., AGENTÚRA AURUM, STI MONT, STG Nitra.

 

·          Podnikatelia: Ing. Klaus Dietrich Hildebrandt, Khalil Belmechri, Juraj Krchňák, Ing. Vladislav Pavlikovský, Justín Sedlák, Dagmar Lévajová, Igor Lévaj, MUDr. Peter Pintér, Gabriela Esherová, Erik Kimle, Ing. Ján Plandora – Polygón, Eva Malá.

 

·          Samosprávy: Obec Lukáčovce, Mesto Nitra, Mesto Trnava.

 

·          Štátne inštitúcie: Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre.

 

·         Univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

 

·         Mediálni partneri: Časopis Život, Euro report, Stop, Dámska jazda, Kompas, Pravda, Denník SME, International Expres, Denník Šport, Ticket portál, Markíza text.

 

·          Mimovládne organizácie: INEX Slovakia, UNICEF, Spolok Moravanov na Slovensku, Csemadok.

 

·          Fyzické osoby: Mikuláš Dzurinda, Eduard Kukan, Pavol Rusko, Peter Mester akad. mal., Pavol Mester

 

Za pomoc a spoluprácu všetkým úprimne ďakujeme!

 

Špeciálne poďakovanie patrí Ing. Ľubomírovi Olachovi (AGENTÚRA AURUM), za profesionálne zvládnutú organizáciu tenisovej benefičnej exhibície Hviezdy deťom.

 

 

*****

  

FINANČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2004

 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2004

 

Výnosy v Sk

Dotácie                                                   4 418 080

Hospodárska činnosť                            2 790 952

Výnosy spolu                                      7 209 032

 

Náklady v Sk

Mzdy, zákonné sociálne poistenie         339 068

- z toho mzdy VPP a pom. práce            272 630

Cestovné                                                    5 918

Spotreba materiálu, tovaru                        38 180

 

Organizovanie akcií                             3 176 958

Služby                                                    570 174

Ostatné                                                    20 619

Náklady spolu                                   4 190 917

 

 

 

Súvaha k 31.12.2004

 

Aktíva v tis. Sk

                  

 Stále aktíva                                         4 228

- z toho HIM                                            4 228

Obežné aktíva                                     4 126

- z toho pokladňa                                        32

bankové účty                             110

pohľadávky                             1 900

ostatné                                    2 084

Aktíva celkom                                     8 354

 

Pasíva v tis Sk

Vlastné zdroje krytia                                 722

Cudzie zdroje                                         7 632      

Pasíva spolu                                        8 354      

 

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale