Rok 2005

 

Alexu združenie na pomoc deťom a prírode

V Ý R O Č N Á  S P R Á V A  2005


 ČINNOSŤ V KALENDÁRNOM ROKU 2005

Centrum pomoci deťom - kaštieľ v Lukáčovciach

·     Október – schválenie grantu z MK SR Obnovme si svoj dom na výrobu okien a dverí

 

Sociálna oblasť

·   Január – december: pokračovanie v projekte „Domovácky integračný systém“ (DIS). Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom pred a po odchode zo ZNÚV začleniť sa do spoločnosti. Zhromažďovanie údajov z DeD na Slovensku potrebných na vypracovanie metodiky DIS. Organizovanie intervencií do DeD na Slovensku. Založenie pracovnej agentúry zameranej prednostne pre mládež zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou.

·   December – „TESCO charita roku 2006“ – výberové konanie a prvé rokovania so spoločnosťou TESCO.

 

Kultúrno-spoločenské akcie a športové podujatia v roku 2005

-   august - v spolupráci s INEX Slovakia sme organizovali v poradí už IV. medzinárodný tábor dobrovoľnej práce v kaštieli v Lukáčovciach

-   27. augusta zástupcovia obce Lukáčovce organizovali v priestoroch kaštieľa oslavy príchodu jesene... Pri tejto príležitosti bol usporiadaný „deň otvorených dverí“

-   20. augusta sme organizovali ďalší ročník benefičného tenisového podujatia Hviezdy deťom.

-   22. októbra sme organizovali II. ročník benefičného podujatia v sálovom futbale o putovný pohár Telco Cup. Akcia sa konala v Bratislave. Výťažok z akcie bol venovaný na Centrum pomoci deťom - rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach. Touto cestou ďakujeme Ondrejovi Gombárikovi a Dušanovi Hozákovi za organizáciu podujatia Telco Cup.

 

Benefičné podujatia

-          Hviezdy deťom

-          Telco Cup

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2006

Kaštieľ

Búracie práce na okenných otvoroch výroba a osadenie okien na hlavnom trakte kaštieľa (jar 2006)

Benefičné podujatia

       Hviezdy deťom Bratislava

       Telco Cup Bratislava

 

Projekty

·     DIS

-     aplikácia projektu DIS v praxi (intervencie v DeD)

-     III. etapa (mainstreaming) – vytváranie tímových pracovných zoskupení s inými NO v rámci IS EQUAL

-     zverejnenie výsledkov výskumu – metodika DIS (december)

  

·     TESCO charita roku 2006 – verejná finančná zbierka pre detské domovy, organizovaná v obchodoch TESCO na Slovensku.

 

 

Partneri

       Obec Lukáčovce

       Úrad vlády SR

       Ministerstvom práce a sociálnych vecí SR

       Ministerstvo zahraničných vecí SR

       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

       UKF v Nitre

       Reformné Združenie Rómskej Mládeže

       INEX Slovakia

       Občanské sdružení Pod Křídly

 

 

Financovanie

1) z vlastnej činnosti:

-        výťažok z benefičných kultúrno-spoločenských a športových podujatí

-        z darov od fyzických a právnických osôb

2) z ESF IS EQUAL

3) z 2% dane

 

 

Organizačná štruktúra

Združenie sa skladá z výkonného výboru, členov, externých konzultantov a z dobrovoľníkov.

 

Výkonný výbor

Ing. Vladimír Volák, člen výkonného výboru

Marián Lukáčik, člen výkonného výboru

 

Členovia

Ing. Andrea Bakošová – projektový manažér, ekonóm

Zoltán Jókai – konzultant pre EÚ

Miroslav Volák - manažér

 

Čestní členovia

Spolok Moravanov na Slovensku

Csemadok

Matica Slovenská

Khalil Belmechri

 

Externí konzultanti

Dr. Marta Zaťková

Mgr. Erika Kováčová

Mgr. Ľubor Pilárik

PhDr. Helena Domankušová

Mgr. Peter Haňdiak

Ing. Arpád Lorincz

 

Manažéri

Miroslav Volák

Peter Orihel

Ing. Ľubomír Olach

Ondrej Gombárik

Dušan Hozák

 

Spolupracujúce organizácie

Agentúra AURUM

OZ INEX Slovakia

RZRM

 

 

V roku 2005 našimi partnermi boli

 

·          Firmy: HVB Banka, Tatra banka, BK GROUP, TIPOS, HAGARD:HAL, DOMOSS, LIV ELEKTRA, Slovenské elektrárne, BRAMAC, EKO COLOR, ANIMAGRAF, Západoslvovenské elektrárne, MOELLER, MICROSOFT, D-flex, PETIT PRESS, Agentúra Aurum, TEMPEST, QUADIA, ENERGOTEL, Globaltel, SWAN, eTEL, NEXTRA, TELENOR, QBSW, GTS Slovakia, DNS Slovakia, Huawei Technologies, Anasoft APR, Orange Slovensko, SLOVANET, Amtel Slovensko, NETLAB Plus, NextiraOne Slovakia, Alef Nula, COR Slovakia, Uninet Communications SK, RRC Communications, Grafton Recruitment Slovakia

 

·          Podnikatelia: Ing. Klaus Dietrich Hildebrandt, Khalil Belmechri, Juraj Krchňák, Ing. Vladislav Pavlikovský

 

·          Samosprávy: Obec Lukáčovce, Mesto Nitra, Mesto Trnava

 

·          Štátne inštitúcie: Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

 

·         Univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

 

·          Mediálni partneri: Časopis Život, Euro report, Stop, Dámska jazda, Kompas, Pravda, Denník SME, International Expres

 

·          Mimovládne organizácie: INEX Slovakia, RZRM

 

·          Fyzické osoby: Peter Mester akad. mal., Pavol Mester

 

Za pomoc a spoluprácu všetkým úprimne ďakujeme!

 

 

Špeciálne poďakovanie patrí:

-          Ing. Ľubomírovi Olachovi (AGENTÚRA AURUM), za pomoc pri organizovaní tenisovej benefičnej exhibície Hviezdy deťom

-          Dušanovi Hozákovi a Ondrejovi Gombárikovi za pomoc pri organizovanií  benefičného podujatia Telco Cup.

 

 

***** 

 

FINANČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2005

 

 

Výkaz ziskov a strát (v tis Sk)

 

Výnosy v Sk

Dotácie                                                   1 723

Hospodárska činnosť                               475

Výnosy spolu                                      2 198

 

Náklady v Sk

Mzdy, zákonné sociálne poistenie         3 057

Cestovné                                                  105

Spotreba materiálu, tovaru                     1 037

 

Organizovanie akcií                                   120

Služby                                                    2 672

Ostatné                                                     363

Náklady spolu                                     7 354

 

 

 

Súvaha

 

Aktíva v tis. Sk

                  

Stále aktíva                                          5 902

- z toho HIM                                            5 902

Obežné aktíva                                        864

- z toho pokladňa                                      168

bankové účty                               15

pohľadávky                                    0

ostatné                                           0

Aktíva celkom                                     6 748

 

Pasíva v tis Sk

Vlastné zdroje krytia                                 643

Cudzie zdroje                                         6 105      

Pasíva spolu                                        6 748      

 

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale