Rok 2006

 

Alexu združenie na pomoc deťom a prírode

V Ý R O Č N Á  S P R Á V A 

2006

ČINNOSŤ V KALENDÁRNOM ROKU 2006

Sociálna oblasť

·   Január – december: pokračovanie v projekte „Domovácky integračný systém“ (DIS). Cieľom projektu je pomôcť mladým dospelým pred a po odchode zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (ZNÚV) začleniť sa do spoločnosti. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov potrebných na vypracovanie metodiky DIS. Organizovanie intervencií do ZNÚV na Slovensku. Činnosť pracovnej agentúry zameranej prednostne pre cieľovú skupinu mladých dospelých zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (CS). Vyhľadávanie zamestnávateľov pre Cenu tolerancie. Partnerská spolupráca s inými neziskovými organizáciami (NO) zaoberajúcimi sa CS.

·   Máj - október – „TESCO charita roku 2006“ organizovanie verejnej finančnej zbierky v 40 obchodoch TESCO,  v rámci projektu „Bez obáv do života“.  Do projektu sa za zapojilo 38 ZNÚV a NO.

·   December – spolupráca so Slovenskou humanitnou radou. Účasť vo verejnej finančnej zbierke „Pomôžte spolu s nami“. Výťažok zo zbierky bude použitý na intervencie do ZNÚV v priebehu roka 2007.

 

 

Benefičné podujatia v roku 2006

-   Dňa 19. augusta sme organizovali ďalší ročník benefičného tenisového podujatia Hviezdy deťom.

-   Dňa 21. októbra sme organizovali III. ročník benefičného podujatia v sálovom futbale Telco Cup. Akcia sa konala v ŠH Mladosť v Bratislave.

Výťažok z podujatí bol venovaný na Centrum pomoci deťom - rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach.

 

 

Centrum pomoci deťom - kaštieľ v Lukáčovciach

·   Výroba a osadenie okenných vplní na hlavnom trakte kaštieľa.

·   Práce na projektovej dokumentácii.

 

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2007

 

Sociálna oblasť

Domovácky integračný systém“

-     Záverečná konferencia a vyhodnotenie projektu

-     zverejnenie výsledkov výskumu – metodika DIS

-     činnosť pracovnej agentúry

·   Itervencie do DeD (v spolupráci s partnermi z UKF).

·   Realizácia projetu „Bez obáv do života“.

 
Kaštieľ
·   Dokončenie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia.

Benefičné podujatia

·   Hviezdy deťom

·   Telco Cup

 

 

FINANCOVANIE

1) z vlastnej činnosti:

-        výťažok z benefičných podujatí

-        z darov od fyzických a právnických osôb

2) z ESF IS EQUAL

3) z 2% dane

 

  

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Združenie sa skladá z výkonného výboru, členov, externých konzultantov a z dobrovoľníkov.

 

 

Výkonný výbor

Ing. Vladimír Volák, člen výkonného výboru

Marián Lukáčik, člen výkonného výboru

 

Členovia

Ing. Andrea Bakošová – projektový manažér, ekonóm

Zoltán Jókai – konzultant pre EÚ

Miroslav Volák - manažér

 

Čestní členovia

Spolok Moravanov na Slovensku

Csemadok

Matica Slovenská

Khalil Belmechri

 

Externí konzultanti

PhDr. Marta Zaťková, Phd

PhDr. Bronislava Pekárová

Mgr. Erika Kováčová

Mgr. Ľubor Pilárik

PhDr. Helena Domankušová

Mgr. Peter Haňdiak

JUDr. Tomáš Stoklasa

 

Externí manažéri

Peter Orihel

Ondrej Gombárik

Dušan Hozák

 

 

NAŠI PARTNERI V ROKU 2006

 

·   Firmy: PSA Peugeot Citroen, TESCO STORES SR, HVB Banka, Tatra banka, Dexia banka Slovensko, BK GROUP, TIPOS, METROSTAV SK, HAGARD:HAL, SEPS, LIV ELEKTRA, Západoslovenské elektrárne, EKO COLOR, ANIMAGRAF, MOELLER, Microsoft, D-flex, PETIT PRESS, Agentúra Aurum, T-Com, UPC, Orange Slovensko, Nevitel, TEMPEST, ENERGOTEL, SWAN, eTEL, GTS Nextra, Telenor Slovakia, QBSW, Slovanet, Amtel Slovensko, Netlab Plus, Alef Nula, COR Slovakia, Grafton Recruitment Slovakia, Avis, Kapsch, Alcatel, VNET, Radiolan, Lugera & Maklér, Altron, ITM, AVNET, GIT Consult, Teletechnik, Webglobe, DCN, Dantech.

 

·   Podnikatelia: Ing. Klaus Dietrich Hildebrandt, Khalil Belmechri.

 

·   Samosprávy: Obec Lukáčovce, Mesto Nitra, Mesto Trnava

 

·   Štátne inštitúcie: Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, ÚPSVAR Nitra.

 

·   Detské domovy a NO: Žitavce, Kolíňany, Tajná, Sereď, Domaniža, Adamovské Kochanovce, „Srdiečko“ Banská Bystrica, Dobšiná, „Škovránok“ Hnúšťa, Hriňová, Istebné, Kelčov, Piešťany-Kocúrice, Kolárovo, Kolíňany, Košická Nová Ves, „Maurícius“ Kremnica, Modra Harmónia, Myjava, Necpaly, Nižná Kamenica, Remetské Hámre, Sečovce, Spišská Belá, Spišský Štiavnik, Trnava, Tŕnie, Turzovka, Vranov n/Topľou, Žakarovce, CSP Bojnice, DSS Prešov, DVC Dunajská Lužná, SPACE, OZ „Za dôstojný život Lučenec, Trenčín-Zlatovce, DSS Zavar.

Slovenská humanitná rada, Domovské vzdelávacie centrum n.o. Dunajská Lužná, Občianske združenie Brána do života, Občanské sdružení Pod Křídly, Úsmev ako dar pobočka Nitra, Úsmev ako dar pobočka Trnava, Reformné Združenie Rómskej Mládeže.

 

·  Univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra.

 

·   Mediálni partneri: Časopis Život, Euro report, Stop, Dámska jazda, Kompas, Denník SME, International Expres, Pravda,  Zoznam.sk.

 

·   Fyzické osoby: Peter Mester akad. mal., Pavol Mester, Ing. Katarína Halabrin.

 

 

Špeciálne poďakovanie patrí:

·   Ing. Ľubomírovi Olachovi (AGENTÚRA AURUM), za pomoc pri organizovaní tenisovej benefičnej exhibície Hviezdy deťom 2006.

·   Dušanovi Hozákovi a Ondrejovi Gombárikovi za pomoc pri organizovanií  benefičného podujatia Telco Cup 2006.

·   Zamestnancom a žiakom ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach n/Bebravou za pomoc pri organizovaní  verejných finančných zbierok.

·   253 dobrovoľníkom ktorí sa zapojili do verejnej finančnej zbierky TESCO charita roku 2006 – „Bez obáv do života“.

 

 

Ďakujeme všetkým ktorí nám venovali 2% z dane!

 

*****

 

FINANČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2006

 

 

Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

 

Výnosy v Sk

Dotácie                                                   1 723

Hospodárska činnosť                               475

Výnosy spolu                                      2 198

 

Náklady v Sk

Mzdy, zákonné sociálne poistenie         3 057

Cestovné                                                  105

Spotreba materiálu, tovaru                    1 037

 

Organizovanie akcií                                   120

Služby                                                    2 672

Ostatné                                                     363

Náklady spolu                                      7 354

 

 

 

Súvaha

 

Aktíva (v tis. Sk)

                  

Stále aktíva                                          5 902

- z toho HIM                                            5 902

 

Obežné aktíva                                        864

- z toho pokladňa                                      168

bankové účty                               15

pohľadávky                                    0

ostatné                                           0

 

Aktíva celkom                                     6 748

 

Pasíva v tis Sk

Vlastné zdroje krytia                                 643

Cudzie zdroje                                         6 105      

Pasíva spolu                                        6 748      

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale