Rok 2008

Alexu združenie na pomoc deťom a prírode

VÝROČNÁ  SPRÁVA 

2008


ČINNOSŤ V KALENDÁRNOM ROKU 2008

Sociálna oblasť

·   Január – december: činnosť pracovnej agentúry zameranej prednostne pre cieľovú skupinu mladých dospelých zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (CS). Partnerská spolupráca s inými neziskovými organizáciami (NO) zaoberajúcimi sa CS.

 

Projekty

·   Príprava žiadosti o grant z Ministerstva životného prostredia – „Zelený projekt 2009“

 

 Benefičné podujatia v roku 2008

-   Dňa 29.3.2008 oraganizovanie I. ročníka benefičného turnaja v sálovom futbale stavebných a developerských firiem.

-   Dňa 24.5.2008 sme, v spolupráci s agentúrou Aurum organizovali I. ročník benefičného tenisového podujatia Tenisová jar 2008.

-   Dňa 23. augusta sme organizovali ďalší ročník benefičného tenisového podujatia Hviezdy deťom.

-   Dňa 15. novembra sme organizovali ďalší ročník benefičného podujatia v sálovom futbale Telco Cup. Akcia sa konala v NTC Sibamac aréne v Bratislave.

Výťažok z podujatí bol venovaný na Centrum pomoci deťom - rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach a dofinancovanie projektu „Domovácky integračný systém“.

 

 

Centrum pomoci deťom - kaštieľ v Lukáčovciach

·   práce na projektovej dokumentácii

·   sanačné práce na krove kaštieľa

·   dokončenie strechy kaštieľa

·   terénne úpravy

 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2009

Sociálna oblasť

„Domovácky integračný systém“

-     činnosť pracovnej agentúry

 

Kaštieľ
·   Dokončenie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia
·   Organizovanie letného tábora dobrovoľnej práce pre cieľovú skupinu mladých dospelých

 

Projekty

·   Realizácia projektu „T-Mobile pomáha komunite 2008/ 2009“

·   Realizácia projektu „Zelený projekt 2009“

·   Realizácia projektu „SKOK do reality – asertívny doovák v skutočnom živote“

 

Benefičné podujatia

·   Hviezdy deťom 2009

·   Tenisová jar 2009

·   Developta 2009

·   Telco Cup 2009

 

FINANCOVANIE

1) z vlastnej činnosti:

-        benefičných podujatí

-        daroy od fyzických a právnických osôb

2) z finančnej rezervy predsedu vlády SR

3) z ESF IS EQUAL

4) z 2% dane

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Združenie sa skladá z výkonného výboru, členov, externých konzultantov a z dobrovoľníkov.

 

Výkonný výbor

Ing. Vladimír Volák, člen výkonného výboru

Marián Lukáčik, člen výkonného výboru

 

Členovia

Zoltán Jókai – konzultant pre EÚ

Miroslav Volák - manažér

 

Čestní členovia

Spolok Moravanov na Slovensku

Csemadok

Matica Slovenská

Khalil Belmechri

 

Externí konzultanti

PhDr. Marta Zaťková, Phd

PhDr. Bronislava Pekárová

Mgr. Erika Kováčová

Mgr. Ľubor Pilárik

PhDr. Helena Domankušová

Mgr. Peter Haňdiak

JUDr. Tomáš Stoklasa

 

Externí manažéri

Peter Orihel

Ondrej Gombárik

Dušan Hozák

Ing. Ľubomír Olach

Ing. Katarína Halabrínová

Akad.mal. Peter Mester

Pavol Mester

 

 

NAŠI PARTNERI V ROKU 2008

 

·   Firmy: PSA Peugeot Citroen, TESCO STORES SR, HVB Banka, Tatra banka, Dexia banka Slovensko, BK GROUP, TIPOS, METROSTAV SK, HAGARD:HAL, SEPS, LIV ELEKTRA, Západoslovenské elektrárne, EKO COLOR, ANIMAGRAF, MOELLER, Microsoft, D-flex, PETIT PRESS, Agentúra Aurum, T-Com, UPC, Orange Slovensko, Nevitel, TEMPEST, ENERGOTEL, SWAN, eTEL, GTS Nextra, Telenor Slovakia, QBSW, Slovanet, Amtel Slovensko, Netlab Plus, Alef Nula, COR Slovakia, Grafton Recruitment Slovakia, Avis, Kapsch, Alcatel, VNET, Radiolan, Lugera & Maklér, Altron, ITM, AVNET, GIT Consult, Teletechnik, Webglobe, DCN, Dantech.

 

·   Podnikatelia: Ing. Klaus Dietrich Hildebrandt, Khalil Belmechri.

 

·   Samosprávy: Obec Lukáčovce, Mesto Nitra, Mesto Trnava

 

·   Štátne inštitúcie: Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, ÚPSVAR Nitra.

 

·   Detské domovy a NO: Žitavce, Kolíňany, Tajná, Sereď, Domaniža, Adamovské Kochanovce, „Srdiečko“ Banská Bystrica, Dobšiná, „Škovránok“ Hnúšťa, Hriňová, Istebné, Kelčov, Piešťany-Kocúrice, Kolárovo, Kolíňany, Košická Nová Ves, „Maurícius“ Kremnica, Modra Harmónia, Myjava, Necpaly, Nižná Kamenica, Remetské Hámre, Sečovce, Spišská Belá, Spišský Štiavnik, Trnava, Tŕnie, Turzovka, Vranov n/Topľou, Žakarovce, CSP Bojnice, DSS Prešov, DVC Dunajská Lužná, SPACE, OZ „Za dôstojný život Lučenec, Trenčín-Zlatovce, DSS Zavar.

Slovenská humanitná rada, Domovské vzdelávacie centrum n.o. Dunajská Lužná, Občianske združenie Brána do života, Občanské sdružení Pod Křídly, Úsmev ako dar pobočka Nitra, Úsmev ako dar pobočka Trnava, Reformné Združenie Rómskej Mládeže.

 

·  Univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra.

 

·   Mediálni partneri: Časopis Život, Euro report, Stop, Dámska jazda, Kompas, Denník SME, International Expres, Pravda,  Zoznam.sk.

 

 

Špeciálne poďakovanie patrí:

·   Ing. Ľubomírovi Olachovi (AGENTÚRA AURUM), za pomoc pri organizovaní tenisovej benefičnej exhibície Hviezdy deťom 2008.

·   Dušanovi Hozákovi, Ondrejovi Gombárikovi a Jozefovi Szymikovi za pomoc pri organizovanií  benefičného podujatia Telco Cup a Developta 2008.

·   Rodine Mesterovej, za šírenie dobrého mena doma i v zahraničí

 

Ďakujeme všetkým ktorí nám venovali 2% z dane!

                                                                    ******  

Kotakt:

ALEXU združenie na pomoc deťom a prírode,

Vašinova 61, 949 01 Nitra

Tel., fax: 037/6542490, 0911 23 00 75

e-mail: alexu@alexu.sk

www.alexu.sk

 

 

FINANČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2008

 

Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

 

Výnosy v Sk

Dotácie                                                     100

Hospodárska činnosť                            1 814

Výnosy spolu                                     1 914

 

Náklady v Sk

Mzdy, zákonné sociálne poistenie            72

Cestovné                                                    0

Spotreba materiálu, tovaru                       44

 

Organizovanie akcií                                   853

Služby                                                       484

Ostatné                                                        100

Náklady spolu                                      1 553

 

 

Súvaha ( v tis. Sk )

 

Aktíva

                  

Stále aktíva                                           5 840

- z toho HIM                                             5 840

 

Obežné aktíva                                      3 235

- z toho pokladňa                                    1 078

bankové účty                              328

pohľadávky                              1 190

ostatné                                        639

 

Aktíva celkom                                      9 075

 

Pasíva

Vlastné zdroje krytia                            - 1 324

Cudzie zdroje                                        10 399     

Pasíva spolu                                         9 075    

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale