Tesco charita

 

Tlačová správa

Bratislava 27. apríl 2006

 

 

Tesco pomôže deťom bez rodičov byť úspešnými na trhu práce

 

 

 - Začína sa najväčší charitatívny  projekt Tesco charita roku 2006 -

 

Bratislava,  27. apríl 2006  - O dva týždne, 11. mája 2006 spúšťa spoločnosť Tesco Stores SR  vo všetkých svojich  38 obchodoch na Slovensku  dlhodobý charitatívny projekt s názvom TESCO charita roku 2006, ktorý svojim  rozsahom bude patriť k najväčším v tomto roku a jeho cieľom bude podporiť činnosť a aktivity  vybranej neziskovej organizácie. Tento projekt spúšťa Tesco so svojim partnerom, ktorým sa  pre rok 2006 stalo Alexu – združenie na pomoc deťom a prírode so sídlom v Nitre. Charitatívny projekt bude prebiehať ako verejná finančná zbierka a jeho súčasťou bude široká škála sprievodných aktivít. Potrvá 5 mesiacov a skončí sa 15. októbra 2006. 

 

„Súčasťou filozofie spoločnosti Tesco je vnímať potreby tých, ktorí pomoc potrebujú“, povedala v tejto súvislosti riaditeľka   oddelenia vonkajších vzťahov Tesco Stores SR Eva Williams a pokračovala,“ je to dobrá správa, že na Slovensku spúšťame už po tretí raz takýto významný projekt, ktorý svojim rozsahom  a organizátorským úsilím je veľmi náročný – predpokladá  niekoľkomesačnú prípravu a zapoja sa doň aj tentoraz na desiatky  dobrovoľníkov v každom meste, kde Tesco pôsobí“.

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je získať finančné prostriedky formou verejnej finančnej zbierky na presne definovaný účel v prospech  odchovancov 38 vybraných detských domovov a profesionálnych rodín, na ktoré sa napojilo Tesco prostredníctvom Alexu. Projekt s výstižným názvom Bez obáv do života, na ktorý sa zameriava Tesco charita roka, si kladie za cieľ uľahčiť integráciu detí z detských domov a profesionálnych rodín do spoločnosti.  Finančný výťažok zbierky bude použitý  na sériu podporných a vzdelávacích aktivít, potrebných pre osamostatnenie sa  v živote, napr. ako si nájsť prácu, ako ubytovanie, ako sa prezentovať, ako viesť domácnosť, ako hospodáriť so zarobenými peniazmi, a pod.

 

Priebeh zbierky

Vo všetkých Tesco obchodoch sa budú pohybovať dobrovoľníci s prenosnými nádobami – urnami  raz mesačne  od mája do októbra počas rozšírených víkendov, t.j. od štvrtka do nedele. V 13 vybraných  Tesco obchodoch budú umiestnené stojany aj s pevnými nádobami – urnami. Prispieť do zbierky bude možné aj prostredníctvom  osobitného bankového účtu vytvoreného na tento účel -  2624773967/1100.

 

Zbierku budú organizovať  manažéri z detských a neziskových organizácií spolu s dobrovoľníkmi. Dobrovoľní aktivisti, predovšetkým z radov študentov, budú špeciálne oblečení do vestičiek  a šiltoviek a budú sa pohybovať po nepredajných priestoroch obchodov  rozdávajúc informačné letáčiky.

 

Akcia bude propagovaná plagátmi, rádiospotom vysielaným v Tesco obchodoch a informácie sa budú pravidelne objavovať aj v ponukovom letáku Tesco.  V každom Tesco obchode bude zbierka doplnená sprievodným programom – objavia sa tu kultúrne vystúpenia, tvorivé dielne, predaj vlastnoručne vyrobených spomienkových predmetov, výstavky, a podobne.

 

Aby ciele  zbierky boli všeobecne známe, dala spoločnosť Tesco  vyrobiť na vlastné náklady  označenia na urnách, plagáty, samolepky, brožúry a rádiospot pre interné vysielanie, a tiež zabezpečila občerstvenie pre dobrovoľných aktivistov počas zbierky. 

 

O Alexu - združení na pomoc deťom a prírode (Alexu)   

Alexu je mimovládna organizácia so sídlom v Nitre, ktorá pôsobí ako združenie občanov už siedmy rok a má bohaté skúsenosti v starostlivosti o deti a odchovancov z detských domovoch. Jedným z jeho hlavných projektov  je Centrum pomoci deťom, ktorý sa zameriava na rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach pri Nitre. Po ukončení  bude slúžiť ako prechodné ubytovanie spomínaným odchovancom z detských domovov. Ďalším projektom združenia je Domovácky integračný systém a Dom na pol cesty v obci Zavar pre rodiny, ktorým hrozí rozpad, a mládež odchádzajúcu z detských domovov. Alexu uprednostňuje aktivity na princípoch dobrovoľnej práce, v záujme pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Nezanedbateľný je aj faktor výchovný, týkajúci sa rozvoja filantropie na Slovensku.

 

„Cítime sme sa veľmi poctení, že sa nám podarilo uspieť spomedzi ostatných neziskových organizácií a získať tým možnosť realizovať verejnú finančnú zbierku. Oceňujeme, že spoločnosť Tesco sa v tomto roku rozhodla pomôcť deťom z detských domovov a profesionálnych rodín. Vďaka vyzbieraným financiám budú môcť byť zrealizované naše integračné aktivity vo všetkých regiónoch Slovenska a zvýši sa šanca na zlepšenie kvality života mladých ľudí žijúcich bez svojich vlastných rodičov“, povedal člen výkonného výboru Alexu so sídlom v Nitre Ing. Vladimír Volák.

 

*  *  *  *  *

Poznámky pre vydavateľa

Čo je Tesco charita roka?

¨        Tesco charita roka – je najvýraznejší charitatívny projekt v danom roku  a realizuje sa ako verejná finančná zbierka na prospech jednej vybranej neziskovej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou s dôrazom na regióny a so sériou sprievodných podporných aktivít. Cieľom projektu je finančne, materiálne a vzdelávaním verejnosti podporiť vybranú oblasť, resp. skupinu ľudí. Vyzbieranú finančnú čiastku si ponechá príslušná partnerská  organizácia.

 

 

 

Tesco charita roku 2006:

¨        V roku 2006 sa Slovensku Tesco charita roku organizuje po tretí raz a partnerom projektu pre rok 2006 sa stalo Alexu – združenie na pomoc deťom a prírode so sídlom v Nitre.

 

¨        Vyzbierané finančné prostriedky sú určené pre deti zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou s cieľom pomôcť im uplatniť sa na budúcom trhu práce ako aj  v občianskom živote.

 

¨        Zbierku budú organizovať  manažéri z detských domovov  a neziskových organizácií spolu s dobrovoľníkmi.

 

¨        Každý Tesco obchod bude mať za partnera jeden detský domov alebo profesionálnu rodinu z blízkeho okolia.

 

¨        Vyzbierané finančné prostriedky v rámci jednotlivých miest si ponechajú príslušné detské domovy a profesionálne rodiny, ktoré ich využijú na:
       - letné a zimné vzdelávacie tábory pre školopovinné deti a mládež, aby

získali lepšie šance uplatniť sa v živote

                        - vybavenie chránených ako aj tvorivých dielní

-          zvyšovanie kvalifikácie pomocou rekvalifikačných kurzov alebo ďalším štúdiom na strednej a vysokej škole

                        - návštevy kultúrnych podujatí

 

¨        Verejná finančná zbierka bude prebiehať formou pevných  zberných nádob – urien, ktoré budú po celý čas zbierky  v obchodných domoch  Tesco  Bratislava, Nitra, Žilina a Prešov a v hypermarketoch Tesco Lamač, Zlaté piesky,  Trnava, Nové Zámky, Martin, Poprad, Prešov, Košice a Vranov n./T.

 

¨        Dobrovoľníci v špeciálnych vestičkách a šiltovkách s pohyblivými zbernými nádobami - urnami sa budú vo všetkých Tesco obchodoch pohybovať v nasledujúcich termínoch: 11.- 14. máj, 15.-18. jún, 13.- 16. júl, 17.-20. august, 14. - 17. september, 12.-15. október.

 

¨        Do zbierky možno prispieť aj priamo na špeciálne zriadený účet - 2624773967/1100.

 

¨        Zamestnanci spoločnosti Tesco  tiež  podporia projekt vlastnými nápadmi a aktivitami, napríklad predajom vlastnoručne napečených koláčov, pod.

 

¨        Tesco charita roku 2006 sa začne 11. mája a skončí sa 15. októbra 2006.

 

¨        Zoznam partnerských inštitúcií a organizácií zapojených do projektu Tesco charita roka:

 

Z histórie Tesco charity roka

¨        Tesco charita roku  sa organizuje po vzore materskej firmy vo Veľkej Británii. Tu sa s veľkým úspechom organizuje už po 21. raz a v tomto roku sa zameriava na

 

¨        Na Slovensku sa organizuje Tesco charita roku po tretí raz. V roku 2002  to bol vôbec prvý charitatívny projekt  organizovaný mimo Veľkej Británie v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Čistý výnos zbierky presiahol tri štvrte milióna korún.  Spoločnosť Tesco získala zaň prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2002.

 

¨        Partnerom Tesco charity roka 2005 bolo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, ktoré združuje takmer 10 000 postihnutých detí a dospelých. Čistý výnos zbierky predstavoval sumu  2 231 261 korún.

 

 

O TESCO spoločnosti

Na slovenský trh vstúpila spoločnosť  Tesco  v apríli 1996.  V súčasnoti prevádzkuje 33 hypermarketov a 5 obchodných domov po celom Slovensku a  zamestnáva  vyše 7 800 ľudí.

 

Spoločnosť Tesco sa cíti byť spoločensky zodpovednou firmou, dlhé roky úspešne  rozvíja rôzne projekty s poprednými slovenskými neziskovými organizáciami ako Slovenská humanitná rada, Slovenský Červený kríž, Liga proti rakovine SR, Nadácia Pontis, Nadácia Integra. Stovky projektov sa uskutočnili aj na lokálnej úrovni s miestnymi mimovládnymi organizáciami. 

 

Tesco patrí k zakladajúcim členom neformálneho združenia Business Leaders Forum, ktorí sa vlani  zaviazali  presadzovať  princípy spoločenskej zodpovednosti.  Tesco od svojho vstupu na Slovensko rozvíja vlastné know-how a má  ambíciu pestovať povedomie pomoci  širokej verejnosti.

 

V prípade ďalšieho záujmu o informácie kontaktujte prosím:

Oľga Hrnčiarová

oddelenie vonkajších vzťahov

Tesco Stores SR, a.s. Bratislava

Tel. 02/49 496 750 -1

ohrnciar@sk.tesco-europe.com 

 

 

Letné vzdelávacie tábory organizované v rámci projektu

"Bez obáv do života"

 

 

VYHODNOTENIE
Počas konania projektu TESCO charita 2006 "Bez obáv do života" sa v 39-tich obchodoch TESCO na Slovensku vyzbierala suma 3 162 594,91 Sk
   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale